سخن روز

درستى كردار به درستى نيت است. — امام علی: