تاریخ تمدن
  • آشنایی با تمدن ۷۰۰۰ ساله

    می‌دانم چیز تازه‌ای در انتظارم نیست. قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد و یكی از عجایب هفتگانه جهان در برابرم ظاه ...

    می‌دانم چیز تازه‌ای در انتظارم نیست. قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد و یكی از عجایب هفتگانه جهان در برابرم ظاهر شود، اما همین كه پایم به اینجا می‌رسد، مسحور می‌شوم و دلم می‌خواهد بایستم و به دوردست‌ها خیره ...

    بیشتر بخوانید