شاد کردن خانم ها
  • ۱+۱۰ روش شاد کردن خانم ها

    هرگز با همسرتان نجنگید، چون امکان ندارد در جنگ برنده شوید. در عوض از قلم برای نوشتن آن چه در ذهن دارید اس ...

    هرگز با همسرتان نجنگید، چون امکان ندارد در جنگ برنده شوید. در عوض از قلم برای نوشتن آن چه در ذهن دارید استفاده کنید. بعد آن را به همراه شاخه ای گل تحویل او بدهید. زن ها دوست ندارند میهمان ناخوانده داش ...

    بیشتر بخوانید