مشکوک
  • همسر شما هم شکاک است؟

    وقتی افراد همدیگر را دوست دارند به یكدیگر عشق می‌ورزند و به هم اعتماد دارند اما از زمانی كه شك ایجاد می‌ش ...

    وقتی افراد همدیگر را دوست دارند به یكدیگر عشق می‌ورزند و به هم اعتماد دارند اما از زمانی كه شك ایجاد می‌شود ذره، ذره عشق بین زوجین رو به زوال می‌رود و دو طرف از هم دور می‌شوند.  زندگی با همسر شكاك : ش ...

    بیشتر بخوانید